Oferta naukowo-badawcza

PRACOWNIA ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO – kontakt dr inż. Wojciech Nowak

Analiza składu chemicznego materiałów:

 • metalicznych, ceramicznych, ogniotrwałych, minerałów i cieczy (zakres pierwiastków: od fluoru do uranu) metodą spektrometrii rentgenowskiej (XRF)
 • stopów metali, w tym zawartość pierwiastków śladowych i domieszek w wieloskładnikowych nadstopach niklu, kobaltu i żelaza oraz standardowa analiza wody i ścieków przemysłowych metodą spektrometrii plazmowo-emisyjnej (ICP)
 • przewodzących i nieprzewodzących, pełna analiza składu chemicznego dyfuzyjnych warstw wierzchnich do głębokości 100 μm (krok 5 μm) metodą spektrometrii jarzeniowej (GDS)
 • stopów żelaza, aluminium i tytanu metodą spektrometrii iskrowej
 • nieorganicznych ciałach stałych w zakresie zawartości gazów: azotu, tlenu i wodoru

PRACOWNIA BADAŃ METALOGRAFICZNYCH – kontakt dr inż. Barbara Kościelniak

Oferta badawcza pracowni obejmuje:

 • badania mikroskopowe metodami mikroskopii świetlnej (LM) i elektronowej skaningowej (SEM) oraz transmisyjnej (TEM)
 • analiza składu chemicznego w mikroobszarach (SEM/EDS)
 • pomiary twardości metodą mikroodcisków

 

PRACOWNIA BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH – kontakt dr hab. inż. Marcin Drajewicz

Aparatura badawcza w pracowni umożliwia:

 • analizę gęstości właściwej ciał stałych w piknometrze gazowym
 • analizę gęstości objętościowej (pozornej) w piknometrze quasi-cieczowym
 • określanie granulacji cząstek stałych w powietrzu
 • pomiar przewodności cieplnej właściwej i dyfuzyjności cieplnej laserową metodą impulsową - wysoka precyzja i powtarzalność, krótki czas pomiaru, a także możliwość wykonywania badań dla próbek o różnym kształcie i przekroju; pomiary próbek w stanie stałym i ciekłym, jak również 2 i 3 warstwowych laminatów; pomiar w atmosferze obojętnej do temperatury 2000°C
 • analizę cieplną (TG, TG-DTA, TG-DSC) metali i ich stopów, ceramiki, polimerów i kompozytów w zakresie temperatury od 20 do 1600°C

 

PRACOWNIA BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH – kontakt dr inż. Waldemar Ziaja

Określanie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich

 • próba statyczna rozciągania, ściskania i zginania w temperaturze pokojowej;
 • próba statyczna rozciągania w temperaturze podwyższonej (Tmax=1100°C);
 • próba pełzania;
 • próba zmęczeniowa w zakresie małej liczby cykli (rozciąganie-ściskanie) przy stałym naprężeniu lub stałym odkształceniu;
 • próba zmęczeniowa w zakresie dużej liczby cykli (rozciąganie-ściskanie, skręcanie, zginanie obustronne) przy stałym naprężeniu;
 • próba udarności w temperaturze pokojowej (metoda Charpy'ego);
 • pomiary twardości sposobem Brinella, Vickersa i Rockwella;

 

PRACOWNIA KOROZJI I PROCESÓW ELEKTROCHEMICZNYCH – kontakt dr inż. Przemysław Kwolek

Badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu ochrony przed korozją stopów aluminium, magnezu i niklu stosowanych w technice lotniczej

 • określenie kinetyki korozji aluminium i jego stopów w roztworach kwaśnych w obecności nieorganicznych inhibitorów korozji (metodami: grawimetryczną, objętościową, elektrochemiczną (pomiar krzywych polaryzacji) i poprzez określanie składu chemicznego elektrolitu)
 • wyznaczanie wartości potencjału korozyjnego, gęstości prądu korozyjnego metodą polaryzacji liniowej, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

Wytwarzanie powłok ochronnych

 • badania podstawowe procesu wytwarzania powłok palladowych na podłożu niklu i nadstopów niklu. Stanowią one element składowy międzywarstw metalicznych w powłokowych barierach cieplnych stosowanych w części gorącej silnika lotniczego.
 • badania aplikacyjne procesu wytwarzania powłok tlenkowych na podłożu stopów metali lekkich (metodą anodowania twardego)
 • charakteryzacja wytwarzanych powłok w podstawowym zakresie – pomiar ich grubości i masy, ocena równomierności, określenie odporności na zużycie ścierne i korozję

 

PRACOWNIA KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ I MONOKRYSTALIZACJI – kontakt dr inż. Dariusz Szeliga

Wytwarzanie odlewów o ziarnach równoosiowych i kolumnowych oraz monokrystalicznych metodą Bridgmana-Stockbargera

 • maksymalna temperatura topienia: 1700°C
 • maksymalna masa wsadu 15kg
 • próżnia: 5 mPa

 

PRACOWNIA LASEROWA – kontakt dr hab. inż. Ryszard Filip

Urządzenia w pracowni umożliwiają prowadzenie procesów:

 • osadzania i napawania proszków materiałów metalicznych z użyciem wiązki lasera
 • wycinania otworów o małej średnicy, zarówno w materiałach metalicznych, jak również ceramicznych
 • wytwarzanie warstw ochronnych o dobrej odporności na korozję, w tym wysokotemperaturową, zużycie ścierne i erozję metodą napawania laserowego z użyciem proszków stopów metali jako materiału dodatkowego

 

PRACOWNIA OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ – kontakt prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba

Urządzenia w pracowni umożliwiają prowadzenie procesów:

 • obróbki cieplnej nadstopów niklu, tytanu, stali narzędziowych i łożyskowych w temperaturze do 1350°C w próżni
 • nawęglania i azotowania stali niskostopowych z użyciem acetylenu i amoniaku
 • hartowania prowadzone są nowoczesną metodą gazową w dużym ciśnieniu z użyciem medium N2 i Ar
 • hartowanie indukcyjne

 

PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ – kontakt dr inż. Krzysztof Krupa

Aparatura i urządzenia w pracowni umożliwia:

 • obróbkę skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w technice lotniczej – np. stopów tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl(γ) stosowanych w konstrukcjach lotniczych
 • badanie procesu skrawania w zakresie pomiaru składowych siły skrawania, temperatury w strefie skrawania, chropowatości powierzchni obrabianej oraz drgań w procesach toczenia, frezowania i wiercenia

 

PRACOWNIA PRZEMIAN FAZOWYCH – kontakt mgr inż. Kamil Gancarczyk

Oferta badawcza pracowni obejmuje:

 • analiza ilościowa i jakościowa składu fazowego materiałów litych – głównie stopów niklu, kobaltu, stali – oraz proszków, w tym ceramiki – metodą dyfraktometryczną
 • określanie rozkładu orientacji krystalicznej na powierzchni monokryształu – w tym monokryształów o dużych rozmiarach – np. łopatek 1-go i 2-go stopnia turbiny wysokiego ciśnienia silnika lotniczego metodą dyfraktometryczną. Dyfraktometr wyposażono w goniometr umożliwiający prowadzenie badań na powierzchniach trójwymiarowych
 • wyznaczanie wartości temperatury charakterystycznej przemian fazowych oraz współczynnika cieplnej rozszerzalności liniowej materiału w zakresie wartości temperatury 20-1200°C metodą dylatometryczną; możliwość dodatkowego ściskania próbek i sterowanie procesem odkształcenia (symulacja procesu cieplno-plastycznego dla stałej wartość prędkości odkształcania oraz obciążenia)

 

PRACOWNIA SYMULACJI KOMPUTEROWYCH – kontakt dr inż. Dariusz Szeliga

Oprogramowanie pracowni umożliwia:

 • modelowanie procesów odlewniczych - wypełniania formy ciekłym metalem, krystalizacji kierunkowej oraz objętościowej stopów odlewniczych we wnęce formy odlewniczej w trakcie chłodzenia, a także powstawanie naprężeń w odlewie i formie podczas krystalizacji. Istnieje też możliwość prognozowania rozmiaru i kształtu ziarn fazy stałej, ich orientacji krystalograficznej oraz wad odlewów, jak również zastosowania tzw. modelowania odwrotnego dla wyznaczania parametrów termofizycznych materiałów lub warunków brzegowych (oprogramowanie ProCAST z modułami: MeshCAST, Flow Solver, Thermal Solver, Stress Solver, Inverse Solver oraz CAFE)
 • modelowanie procesów odkształcania i pękania metali - przedmiotem symulacji numerycznej są m.in. zagadnienia: określenia wpływu morfologii składników fazowych mikrostruktury i ich właściwości mechanicznych na rozkład naprężeń i odkształceń w mikroobszarach, określenie warunków i kryteriów inicjacji uszkodzeń z uwzględnieniem oddziaływania mikrostruktury stopu, określenie roli konstytuowanej warstwy wierzchniej stopu w procesach odkształcania i niszczenia elementów konstrukcyjnych (pakiet obliczeniowy ADINA)
 • analiza zjawisk szybkozmiennych tj. problemów wysoko nieliniowych i krótko trwających np: wybuchy, zderzenia, przeróbka plastyczna i inne (oprogramowanie LS-Dyna firmy Livermore Software Technology Corporation)

 

PRACOWNIA WYTWARZANIA WARSTW I POWŁOK OCHRONNYCH – kontakt dr hab. inż. Marek Góral

Wyposażenie pracowni umożliwia:

 • wytwarzanie powłok ceramicznych na elementach części gorącej silników lotniczych metodą natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia (LPPS) oraz fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego (PS-PVD)
 • wytwarzanie powłokowych barier cieplnych (TBC - Thermal Barrier Voatings) metodą osadzania fizycznego z fazy gazowej (EB-PVD) na elementach części gorącej silników lotniczych, np. łopatek turbiny 1. i 2. stopnia
 • wytwarzanie warstw odpornych na zużycie ścierne, warstw żaroodpornych na osnowie fazy NiAl w procesie nisko- i wysokoaktywnego aluminiowania, w tym modyfikowanych hafnem i cyrkonem na podłożu nadstopów niklu i kobaltu
 • określanie właściwości mechanicznych (twardość, moduł Younga) i przyczepności do podłoża warstw dyfuzyjnych oraz powłok ochronnych o głębokości lub grubości do 1 mm w próbie zarysowania diamentowym wgłębnikiem przy obciążeniu stałym lub zmiennym

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję