Strona: Oferta naukowo-badawcza / Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Oferta naukowo-badawcza

PRACOWNIA BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH P1 

Zakres badań wykonywanych w pracowni objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji

Określanie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich metodami:

 • próba statyczna rozciągania, w temperaturze pokojowej i podwyższonej (Tmax=1100°C)
 • próba ściskania i zginania w temperaturze pokojowej
 • próba pełzania
 • próba zmęczeniowa w zakresie małej liczby cykli (rozciąganie-ściskanie) przy stałym naprężeniu lub stałym odkształceniu
 • próba zmęczeniowa w zakresie dużej liczby cykli (rozciąganie-ściskanie, skręcanie, zginanie obustronne) przy stałym naprężeniu
 • próba udarności w temperaturze pokojowej (metoda Charpy'ego)
 • pomiary twardości sposobem Brinella, Vickersa i Rockwella

PRACOWNIA ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO I FAZOWEGO P2 

Analiza składu chemicznego materiałów:

 • metalicznych, ceramicznych, minerałów i cieczy metodą spektrometrii rentgenowskiej (XRF)
 • stopów metali, w tym określenie zawartości pierwiastków śladowych,  i cieczy metodą spektrometrii plazmowo-emisyjnej (ICP)
 • przewodzących i nieprzewodzących, pełna analiza składu chemicznego dyfuzyjnych warstw wierzchnich do głębokości 100 μm (krok 5 μm) metodą spektrometrii jarzeniowej (GDS)
 • stopów żelaza, aluminium i tytanu metodą spektrometrii iskrowej
 • ciał stałych (z wyjątkiem związków organicznych) w zakresie zawartości gazów: azotu, tlenu i wodoru
 • analiza ilościowa i jakościowa składu fazowego materiałów litych – głównie stopów niklu, kobaltu, stali – oraz proszków, w tym ceramiki – metodą dyfraktometryczną
 • określanie rozkładu orientacji krystalicznej na powierzchni monokryształu – w tym monokryształów o dużych rozmiarach – np. łopatek 1-go i 2-go stopnia turbiny wysokiego ciśnienia silnika lotniczego metodą dyfraktometryczną. Dyfraktometr wyposażono w goniometr umożliwiający prowadzenie badań na powierzchniach trójwymiarowych
 • wyznaczanie wartości temperatury charakterystycznej przemian fazowych oraz współczynnika cieplnej rozszerzalności liniowej materiału w zakresie wartości temperatury 20-1200°C metodą dylatometryczną; możliwość dodatkowego ściskania próbek i sterowanie procesem odkształcenia (symulacja procesu cieplno-plastycznego dla stałej wartość prędkości odkształcania oraz obciążenia)
 • analiza naprężeń własnych i austenitu szczątkowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej (PROTO iXRD COMBO)

PRACOWNIA BADAŃ MIKROSKOPOWYCH P3

Zakres badań wykonywanych w pracowni objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji

Oferta badawcza pracowni obejmuje:

 • badania mikroskopowe metodami mikroskopii świetlnej (LM) i elektronowej skaningowej (SEM) oraz transmisyjnej (TEM)
 • analizę składu chemicznego w mikroobszarach (SEM/EDS)
 • pomiary twardości metodą mikroodcisków

 

PRACOWNIA KRYSTALIZACJI KIERUNKOWEJ I MONOKRYSTALIZACJI P4

Wytwarzanie odlewów o ziarnach równoosiowych i kolumnowych oraz monokrystalicznych metodą Bridgmana-Stockbargera:

 • maksymalna temperatura topienia: 1700°C
 • maksymalna masa wsadu 15kg
 • próżnia: 5 mPa

Oprogramowanie pracowni umożliwia:

 • modelowanie procesów odlewniczych - wypełniania formy ciekłym metalem, krystalizacji kierunkowej oraz objętościowej stopów odlewniczych we wnęce formy odlewniczej w trakcie chłodzenia, a także powstawanie naprężeń w odlewie i formie podczas krystalizacji. Istnieje też możliwość prognozowania rozmiaru i kształtu ziarn fazy stałej, ich orientacji krystalograficznej oraz wad odlewów, jak również zastosowania tzw. modelowania odwrotnego dla wyznaczania parametrów termofizycznych materiałów lub warunków brzegowych (oprogramowanie ProCAST z modułami: MeshCAST, Flow Solver, Thermal Solver, Stress Solver, Inverse Solver oraz CAFE)
 • modelowanie procesów odkształcania i pękania metali - przedmiotem symulacji numerycznej są m.in. zagadnienia: określenia wpływu morfologii składników fazowych mikrostruktury i ich właściwości mechanicznych na rozkład naprężeń i odkształceń w mikroobszarach, określenie warunków i kryteriów inicjacji uszkodzeń z uwzględnieniem oddziaływania mikrostruktury stopu, określenie roli konstytuowanej warstwy wierzchniej stopu w procesach odkształcania i niszczenia elementów konstrukcyjnych (pakiet obliczeniowy ADINA)
 • analiza zjawisk szybkozmiennych tj. problemów wysoko nieliniowych i krótko trwających np: wybuchy, zderzenia, przeróbka plastyczna i inne (oprogramowanie LS-Dyna firmy Livermore Software Technology Corporation)

PRACOWNIA WYTWARZANIA WARSTW I POWŁOK OCHRONNYCH P5 

Wyposażenie pracowni umożliwia:

 • wytwarzanie powłok ceramicznych na elementach części gorącej silników lotniczych metodą natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia (LPPS Low Pressure Plasma Spraying) oraz fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego (PS-PVD Plasma Spray Physical Vapour Deposition)
 • wytwarzanie powłokowych barier cieplnych (TBC - Thermal Barrier Coatings) metodą osadzania fizycznego z fazy gazowej (EB-PVD Electron Beam Physical Vapor Deposition) na elementach części gorącej silników lotniczych, np. łopatek turbiny 1. i 2. stopnia
 • wytwarzanie powłokowych barier cieplnych na elementach stacjonarnych metodą natryskiwania plazmowego w warunkach ciśnienia atmosferycznego (APS Atmospheric Plasma Spraying)
 • natryskiwanie warstw ceramicznych metodą natryskiwania plazmowego z zawiesin (SPS Suspension Plasma Sprraying)
 • wytwarzanie warstw metalicznych i węglikowych w procesach natryskiwania naddźwiękowego (HVOF High Velocity Oxygene Fuel)
 • proces metalizacji metodą natryskiwania płomieniowego z proszku (combustion powder flame spray)
 • dobór warunków natryskiwania cieplnego za pomocą dostępnych metod (APS,HVOF) z wykorzystaniem systemów pomiarowych DPV Evolution (temperatura, prędkość i wielkość cząstek w strumieniu plazmy, pomiar na przekroju strumienia plazmy)
 • azotowanie plazmowe wybranych gatunków stali
 • określanie właściwości mechanicznych (twardość, moduł Younga) i przyczepności do podłoża warstw dyfuzyjnych oraz powłok ochronnych o głębokości lub grubości do 1 mm w próbie zarysowania diamentowym wgłębnikiem przy obciążeniu stałym lub zmiennym (Scratch Test)
 • wytwarzanie powłok konwersyjnych odpornych na korozję i zużycie w warunkach tarcia na podłożu stopów metali lekkich w procesach anodowania, anodowania twardego i utleniania jarzeniowego
 • określanie właściwości ochronnych powłok konwersyjnych i galwanicznych wytworzonych na podłożu stopów metali - ich masy, grubości, odporności na zużycie w warunkach tarcia i korozję
 • określanie odporności na korozję metali i stopów: badania w komorze solnej, określanie podatności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnych, kwasoodpornych i stopów metali nieżelaznych, określanie podatności stopów metali na korozję wżerową, określanie podatności stopów aluminium na korozję warstwową, ocena kinetyki korozji metodami elektrochemicznymi stało i zmiennoprądowymi, grawimetryczną, przez pomiar objętości wydzielanego wodoru

PRACOWNIA OBRÓBKI CIEPLNEJ I KOROZJI GAZOWEJ P6 

Urządzenia w pracowni umożliwiają prowadzenie procesów:

 • obróbki cieplnej nadstopów niklu, tytanu, stali narzędziowych i łożyskowych w temperaturze do 1350°C w próżni
 • nawęglania i azotowania stali niskostopowych z użyciem acetylenu i amoniaku
 • hartowania prowadzone są nowoczesną metodą gazową w dużym ciśnieniu z użyciem medium N2 i Ar
 • hartowanie indukcyjne
 • cieplno-chemicznych aluminiowania i azotowania oraz obróbki wysokotemperaturowej
 • wytwarzanie warstw żaroodpornych na osnowie fazy NiAl w procesie nisko- i wysokoaktywnego aluminiowania, w tym modyfikowanych hafnem i cyrkonem na podłożu nadstopów niklu i kobaltu
 • wytwarzanie powłoki TiN metodą  chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD Chemical Vapour Deposition)

PRACOWNIA ANALIZY CIEPLNEJ P7 

Aparatura badawcza w pracowni umożliwia:

 • analizę gęstości właściwej ciał stałych w piknometrze gazowym
 • analizę gęstości objętościowej (pozornej) w piknometrze quasi-cieczowym
 • określanie granulacji cząstek stałych w powietrzu
 • pomiar przewodności cieplnej właściwej i dyfuzyjności cieplnej laserową metodą impulsową - wysoka precyzja i powtarzalność, krótki czas pomiaru, a także możliwość wykonywania badań dla próbek o różnym kształcie i przekroju; pomiary próbek w stanie stałym i ciekłym, jak również 2 i 3 warstwowych laminatów; pomiar w atmosferze obojętnej do temperatury 2000°C
 • analizę cieplną (TG, TG-DTA, TG-DSC) metali i ich stopów, ceramiki, polimerów i kompozytów w zakresie temperatury od 20 do 1600°C

PRACOWNIA LASEROWA I OBRÓBKI SKRAWANIEM Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ P8 

Aparatura w pracowni umożliwia:

 • prace badawcze oraz wdrożeniowe z zakresu obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w technice lotniczej
 • badanie procesu skrawania w zakresie pomiaru składowych siły skrawania, temperatury w strefie skrawania, chropowatości powierzchni obrabianej oraz drgań w procesach toczenia, frezowania i wiercenia.

Technologia laserowa umożliwia prowadzenie procesów:

 • osadzania i napawania proszków materiałów metalicznych z użyciem wiązki lasera
 • wycinania otworów o małej średnicy, zarówno w materiałach metalicznych, jak również ceramicznych
 • wytwarzanie warstw ochronnych o dobrej odporności na korozję, w tym wysokotemperaturową, zużycie ścierne i erozję metodą napawania laserowego z użyciem proszków stopów metali jako materiału dodatkowego

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję